Vật liệu nổ công nghiệp

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
12/CT-BCT 13/08/2020 Bộ Công Thương 12/CT-BCT Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác quản lý hóa chất nguy hiểm, tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp
QCVN 01:2019/BCT 21/12/2019 Bộ Công Thương QCVN 01:2019/BCT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ
13/2018/TT-BCT 15/06/2018 13/2018/TT-BCT Thông tư Quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
71/2018/NĐ-CP 15/05/2018 71/2018/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ
14/2017/QH14 05/07/2017 14/2017/QH14 Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
13/2015/TT-BCT 16/06/2015 13/2015/TT-BCT hông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2013/TT-BCT NGàY 30/10/2013 của Bộ Công thương quy định về mẫu biên bản , quyết định trong sử dụng hoạt động kiểm tra và sử phạt vi phạm hành chính của QLTT
18/2014/TT-BCT 18/06/2014 18/2014/TT-BCT Thông tư số Ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất thuốc nổ công nghiệp- thiết bị di động
51/2008/QĐ-BCT 30/12/2008 Bộ Công Thương 51/2008/QĐ-BCT Quyết định Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy Vật liệu nổ công nghiệp