VBQPPL về Thanh tra

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
07/2021/TT-TTCP 01/10/2021 Thanh tra Chính phủ 07/2021/TT-TTCP Thông tư 07/2021/TT-TTCP quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
06/2021/TT-TTCP 01/10/2021 Thanh tra Chính phủ 06/2021/TT-TTCP Thông tư 06/2021/TT-TTCP về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra
số 03/2021/TT-TTCP 30/09/2021 Thanh tra Chính phủ số 03/2021/TT-TTCP Thông tư số 03/2021/TT-TTCP quy định chi tiết danh mục và thời hạn định ký chuyển đổi vị trí công tác tại thanh tra chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền
02/2021/TT-TTCP 22/03/2021 Thanh tra Chính phủ 02/2021/TT-TTCP Thông tư số 02/2021/TT-TTCP quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
01/2021/TT-TTCP 11/03/2021 Thanh tra Chính phủ 01/2021/TT-TTCP Thông tư 01/2021/TT-TTCP Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, trong ngành thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân
14/2020/TT-BCT 30/06/2020 Bộ Công Thương 14/2020/TT-BCT Thông tư số 14/2020/TT-BCT hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương
774/QĐ-TTg 05/06/2020 Thủ tướng Chính phủ 774/QĐ-TTg Quyết định số 774/QĐ-TTg quyết định ban hành bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
54/2020/NĐ-CP 18/05/2020 Chính phủ 54/2020/NĐ-CP Nghị định số 54/2020/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2015/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công thương
03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP 18/10/2018 VKSNTTC - BCA - BQP - TTCP 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP Thông tư liên tịch 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Cơ quan thanh tra trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra
50/2018/NĐ-CP 09/04/2018 Chính phủ 50/2018/NĐ-CP Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ
327/2016/TT-BTC 26/12/2016 Bộ Tài chính 327/2016/TT-BTC Thông tư 327/2016/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước
159/2016/NĐ-CP 29/11/2016 Chính phủ 159/2016/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân
127/2015/NĐ-CP 14/12/2015 Chính phủ 127/2015/NĐ-CP Nghị định 127/2015/NĐ-CP về tổ chức hoạt động thanh tra ngành Công thương
07/2015/TTLT-TTCP-NHNN 25/11/2015 Thanh tra CP & NHNN Việt Nam 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN Thông tư 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra
06/2015/TT-TTCP 21/10/2015 Thanh tra Chính phủ 06/2015/TT-TTCP Thông tư 06/2015/TT-TTCP quy định về rà soát, hệ thống hóa, pháp điển, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ
33/2015/NĐ-CP 27/03/2015 Chính phủ 33/2015/NĐ-CP Nghị định quy định việc thực hiện kết luận thanh tra
09/2014/TT-TTCP 24/11/2014 Thanh tra Chính phủ 09/2014/TT-TTCP Thông tư 09/2014/TT-TTCP quy định tiêu chuẩn chức danh Phó Chánh Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
92/2014/NĐ-CP 08/10/2014 Chính phủ 92/2014/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 97/2011/NĐ-CP
03/2014/TTLT-TTCP-BNV 08/09/2014 Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ 03/2014/TTLT-TTCP-BNV Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT-TTCP-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
49/2014/NĐ-CP 25/05/2014 Chính phủ 49/2014/NĐ-CP Nghị định về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ quyết định của chủ sở hữu