Xử lý vi phạm hành chính

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
Nghị định số 17/2022/NĐ-CP 31/01/2022 Chính phủ Nghị định số 17/2022/NĐ-CP Nghị định số 17/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc ngành Công thương quản lý
138/2021/NĐ-CP 31/12/2021 Chính phủ 138/2021/NĐ-CP Nghị định số 138/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính
124/2021/NĐ-CP 28/12/2021 Chính phủ 124/2021/NĐ-CP Nghị định số 124/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
118/2021/NĐ-CP 23/12/2021 Chính phủ 118/2021/NĐ-CP Nghị định số 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
Thông tư 22/2021/TT-BCT 10/12/2021 Bộ Công Thương Thông tư 22/2021/TT-BCT Quy định về quản lý và sử dụng biểu mẫu trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường
67/2020/QH14 13/11/2020 Quốc hội 67/2020/QH14 Một số nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính
98/2020/NĐ-CP 26/08/2020 Chính phủ 98/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
99/2020/NĐ-CP 26/08/2020 Chính phủ 99/2020/NĐ-CP Nghị định số 99/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.
19/2020/NĐ-CP 12/02/2020 Chính phủ 19/2020/NĐ-CP Nghị định số 19/2020/NĐ-CP Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
71/2019/NĐ-CP 30/08/2019 Chính phủ 71/2019/NĐ-CP Nghị định quy định về xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp
115/2018/NĐ-CP 04/09/2018 Chính phủ 115/2018/NĐ-CP Nghị định 115/2018/NĐ-CP Quy định XPVPHC về an toàn thực phẩm
97/2017/NĐ-CP 18/08/2018 Chính phủ 97/2017/NĐ-CP Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị đinh số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý VPHC
119/2017/NĐ-CP 01/11/2017 Chính phủ 119/2017/NĐ-CP Nghị định 119/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
134/2013/NĐ-CP 17/10/2013 Chính phủ 134/2013/NĐ-CP Nghị định Quy đinh về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực an toàn đập thủy điện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
81/2013/NĐ-CP 19/07/2013 Chính phủ 81/2013/NĐ-CP Nghị đinh số 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý VPHC
15/2012/QH13 20/06/2012 Quốc hội 15/2012/QH13 Luật Xử lý vi phạm hành chính 15/2012/QH13