Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)

Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) có hiệu lực từ tháng 8 năm 2020. Triển khai Hiệp định EVFTA sẽ tạo cơ hội lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Ninh Bình, giúp đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt là các mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh của tỉnh được cắt giảm thuế cao như: nông sản, dệt may, da giày, điện tử…

Để tận dụng cơ hội đó, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 01/7/2020 về việc triển khai thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA).
 Mục tiêu của việc ban hành Kế hoạch triển khai hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam – Liên minh Châu Âu nhằm nâng cao nhận thức của các Sở, ngành, địa phương đặc biệt là các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA). Đồng thời, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp khai thác tốt các lợi ích từ Hiệp định EVFTA phù hợp với điều kiện thực tế của Ninh Bình.

Ảnh: Sản xuất camera module và linh kiện điện tử xuất khẩu của công ty TNHH MCNEX VINA tại KCN Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình.


Để đạt mục tiêu nêu trên, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể của các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung:
- Chú trọng tập huấn cho đội ngũ cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực như đầu tư, dịch vụ, hải quan, xuất nhập khẩu, phòng vệ thương mại, sở hữu trí tuệ, nông, lâm, ngư nghiệp, lao động, môi trường... về các quy định và cam kết trong Hiệp định EVFTA theo từng chuyên ngành, từng lĩnh vực cụ thể, bảo đảm đội ngũ cán bộ thuộc các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp hiểu rõ, hiểu đúng, từ đó giúp việc thực thi Hiệp định được đầy đủ và hiệu quả.
- Thiết lập Đầu mối thông tin về Hiệp định EVFTA nói riêng và các hiệp định thương mại tự do (FTA) nói chung thông qua Ban Chỉ đạo về Hội nhập quốc tế tỉnh để cung cấp thông tin, hướng dẫn, làm rõ các nội dung cam kết và các vấn đề có liên quan đến EVFTA và các FTA mà Việt Nam tham gia.
- Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Triển khai các giải pháp thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp EU vào đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 
- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong thực hiện các thủ tục Hải quan, đáp ứng yêu cầu thuận lợi hóa hoạt động xuất, nhập khẩu của Hiệp định EVFTA.

Chi tiết Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình tại đây.

Tin và ảnh: Lâm Thị Thanh Ngân - P. QLXNK