BÁO CÁO Kết quả thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Tháng 1/2022

Thực hiện Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; Văn bản số: 208/VP-UBND ngày 29/5/2017 về thông báo lộ trình tích hợp phần mềm Theo dõi văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Sở Công Thương báo cáo kết quả, tiến độ, tình hình thực hiện nhiệm vụ, công việc do UBND tỉnh giao từ ngày 17/12/2021 đến ngày 17/01/2022 cụ thể như sau:

- Tổng số ý kiến chỉ đạo là:  03 ý kiến

Trong đó:

+ Đã giải quyết đúng hạn: 03 ý kiến chỉ đạo

+ Chưa đến hạn giải quyết: 0 ý kiến chỉ đạo.

+ Giải quyết quá hạn: 0 ý kiến chỉ đạo.

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

Sở Công Thương trân trọng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Các bài viết đã đăng

BÁO CÁO Kết quả thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Tháng 3/2022

BÁO CÁO Kết quả thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Tháng 2/2022

BÁO CÁO Kết quả thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Tháng 1/2022

BÁO CÁO Kết quả thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Tháng 12/2021

BÁO CÁO Kết quả thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Tháng 11/2021

BÁO CÁO Kết quả thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Tháng 10/2021

BÁO CÁO Kết quả thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Tháng 9/2021

BÁO CÁO Kết quả thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Tháng 8/2021

BÁO CÁO Kết quả thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Tháng 7/2021

BÁO CÁO Kết quả thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tháng 6/2021