Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

Lĩnh vực Công nghiệp địa phương
Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương

Cách thức thực hiện

+ Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

+ Nộp qua đường bưu điện

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện tới Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh trong giờ làm việc hành chính theo quy định của Nhà nước (trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương tiến hành thẩm định nếu không đủ điều kiện thì thông báo cho tổ chức bằng văn bản.

 - Trong thời gian 238 giờ làm việc Hội đồng xét bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tỉnh Ninh Bình xem xét, chấm điểm bình chọn các sản phẩm đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận.

Thời hạn giải quyết

238 giờ

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

- Hồ sơ bao gồm:

+ Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (Mẫu số 01);

+ Phiếu thuyết minh về sản phẩm đăng ký bình chọn (Mẫu số 02);

+ 03 ảnh của sản phẩm, kích thước (9x12) cm;

+ Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện còn giá trị (nếu có);

+ Bản sao các tài liệu khác có liên quan đến sản phẩm (nếu có) theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014: chứng chỉ, chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm; giấy chứng nhận đủ điều liện an toàn vệ sinh thực phẩm; giấy khen, bằng khen cho sản phẩm và các giấy tờ liên quan khác.

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

- Sản phẩm tham gia bình chọn là một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm).

- Sản phẩm tham gia bình chọn là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do chính cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất và đăng ký tham gia bình chọn.

- Sản phẩm tham gia bình chọn không phải là sản phẩm sao chép; việc sản xuất sản phẩm không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

- Sản phẩm tham gia bình chọn phải có khả năng sản xuất hàng loạt, với số lượng lớn, không phải là sản phẩm độc bản, đáp ứng được nhu cầu thị trường.

Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được đánh giá thông qua các tiêu chí cơ bản sau:

+ Tiêu chí về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất;

+ Tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường;

+ Tiêu chí về tính văn hóa và thẩm mỹ;

+ Tiêu chí khác.

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công;

- Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/10/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công;

- Thông tư số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/2/2014 của Bộ Công Thương - Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương;

- Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Biểu mẫu đính kèm

 

 File mẫu:

  • Phiếu thuyết minh về sản phẩm đăng ký bình chọn (Mẫu số 02);  Tải về 
  • Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (Mẫu số 01);  Tải về 
Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.