CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

https://youtu.be/QPd2yLE0jyA