CỤM CÔNG NGHIỆP GIA VÂN

Tên cụm công nghiệp

Cụm công nghiệp Gia Vân

Địa điểm

Xã Gia Vân, huyện Gia Viễn

Diện tích theo Quy hoạch

74,76 ha

Diện tích thành lập

74,76 ha

Diện tích đất có thể cho thuê

59,341 ha

Diện tích đất đã cho thuê

47,984 ha

Diện tích đất còn lại có thể cho thuê

11,3569 ha

Tỷ lệ lấp đầy

89,8%

Tổng số dự án đã thu hút

13 dự án

Lĩnh vực thu hút đầu tư

Thu hút công nghiệp công nghệ sạch, tiên tiến như: công nghiệp điện tử, các dự án công nghiệp phụ trợ cho sản xuất, lắp ráp ô tô, giầy da (không  bao gồm công đoạn thuộc da)

Quyết định phê duyệt Quy hoạch

 • Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2025 định hướng đến năm 2030.
 • Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh tiến độ đầu tư đến năm 2020 của một số cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
 • Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh về việc điều ch ỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2025 định hướng đến năm 2030.

Quyết định Thành lập, mở rộng

 • Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập cụm công nghiệp Gia Vân;
 • Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh về việc mở rộng cụm công nghiệp Gia vân;
 • Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh về việc mở rộng cụm công nghiệp Gia vân.

Quyết định Quy hoạch chi tiết, điều chỉnh quy hoạch

 • Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh

Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh (điều chỉnh)

Quyết định chủ trương đầu tư

 • Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND tỉnh;
 • Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 15/5/2017của UBND tỉnh (điều chỉnh);
 • Quyết định số 1651/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh (điều chỉnh);
 • GCNĐKĐT số 5053266774 thay đổi lần 3 ngày 22/01/2019

Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng

Công ty TNHH Thiên Phú

 

BẢN ĐỒ THU HÚT ĐẦU TƯ CỤM CÔNG NGHIỆP GIA VÂN

Hỗ trợ nhà đầu tư: 0989347457