CỤM CÔNG NGHIỆP MAI SƠN

Tên cụm công nghiệp

Cụm công nghiệp Mai Sơn

Địa điểm

Xã Mai Sơn, huyện Yên Mô

Diện tích theo Quy hoạch

44,98 ha

Diện tích thành lập

36,57 ha

Diện tích đất có thể cho thuê

27,06 ha

Diện tích đất đã cho thuê

14,5 ha

Diện tích đất còn lại có thể cho thuê

12,51 ha

Tỷ lệ lấp đầy

53,6%

Tổng số dự án đã thu hút

08 dự án

Lĩnh vực thu hút đầu tư

  • Giai đoạn đến năm 2020: Thu hút các loại hình dự án về sản xuất VLXD như: Xi măng (giai đoạn 2016-2020), gạch xây dựng.
  • Giai đoạn từ 2021-2030: Thu hút các dự án chế biến nông lâm sản, VLXD công nghệ hiện đại, tiên tiến, không gây ô nhiễm môi trường

Quyết định phê duyệt Quy hoạch

Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2025 định hướng đến năm 2030.

Quyết định Thành lập, mở rộng

  • Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 21/5/2015 của UBND tỉnh về việc thành lập CCN Mai Sơn
  • Quyết định số 325/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 17/02/2017 về việc mở rộng CCN Mai Sơn

Quyết định Quy hoạch chi tiết, điều chỉnh quy hoạch

  • Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh
  • Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 của UBND tỉnh (điều chỉnh)

Quyết định chủ trương đầu tư

Chưa có

Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng

Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình