CỤM CÔNG NGHIỆP YÊN NINH

 

Tên cụm công nghiệp

Cụm công nghiệp Yên Ninh

Địa điểm

Thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh

Diện tích theo Quy hoạch

6,76 ha

Diện tích thành lập

6,76 ha

Diện tích đất có thể cho thuê

6,76 ha

Diện tích đất đã cho thuê

6,411 ha

Diện tích đất còn lại có thể cho thuê

0

Tỷ lệ lấp đầy

94,8%

Tổng số dự án đã thu hút

02 dự án

Lĩnh vực thu hút đầu tư

Thu hút các loại hình dự án về may mặc, cơ khí và các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp khác

Quyết định phê duyệt Quy hoạch

Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2025 định hướng đến năm 2030.

Quyết định Thành lập, mở rộng

Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 21/5/2015 của UBND tỉnh về việc thành lập cụm công nghiệp Yên Ninh

Quyết định Quy hoạch chi tiết, điều chỉnh quy hoạch

Chưa có

Quyết định chủ trương đầu tư

Chưa có

Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng

Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình