Điện

Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương

10/01/2024

Lĩnh vực Điện Cơ quan thực hiện UBND tỉnh hoặc Sở Công Thương (theo ủy quyền). Cách thức thực hiện - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. - Gửi qua dịch vụ bưu ...

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương

10/01/2024

Lĩnh vực Điện Cơ quan thực hiện UBND tỉnh hoặc Sở Công Thương (theo ủy quyền). Cách thức thực hiện - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. - Gửi qua dịch vụ bưu ...

Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương

10/01/2024

Lĩnh vực Điện Cơ quan thực hiện UBND tỉnh hoặc Sở Công Thương (theo ủy quyền) Cách thức thực hiện - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. - Gửi qua dịch vụ bưu ...

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương

10/01/2024

Lĩnh vực Điện Cơ quan thực hiện UBND tỉnh hoặc Sở Công Thương (theo ủy quyền) Cách thức thực hiện - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. - Gửi qua dịch vụ bưu ...

Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

10/01/2024

Lĩnh vực Điện Cơ quan thực hiện UBND tỉnh hoặc Sở Công Thương (theo ủy quyền). Cách thức thực hiện - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. - Gửi qua dịch vụ bưu ...