Điện

Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện

10/01/2024

Lĩnh vực Điện Cơ quan thực hiện Sở Công Thương Cách thức thực hiện - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. - Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm ...