Hồ sơ đăng ký và tổ chức đánh giá hóa chất mới gồm những gì?

Hồ sơ đăng ký và tổ chức đánh giá hóa chất mới gồm những gì?

Điều 41 Thông tư số 28/2010/TT-BCT quy định hồ sơ đăng ký và tổ chức đánh giá hóa chất mới gồm:

1. Hồ sơ đăng ký hóa chất mới:

- Hóa chất mới chỉ được đưa vào sử dụng. lưu thông trên thị trường sau khi có kết quả đánh giá của tổ chức đánh giá hóa chất mới;

- Hồ sơ đăng ký hóa chất mới thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Hóa chất. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất mới phải lập 02 (hai) bộ hồ sơ đăng ký hóa chất mới gửi Bộ Công Thương (Cục Hóa chất);

- Trường hợp hóa chất mới đã được liệt kê ít nhất trong hai danh mục hóa chất nước ngoài, tổ chức, cá nhân sản xuất nhập khẩu hóa chất mới gửi hồ sơ đăng ký gồm:

+ Đơn đăng ký hóa chất mới;

+ Báo cáo tóm tắt đánh giá hóa chất kèm theo mã số CAS hoặc số UN của hóa chất mới ở hai danh mục hóa chất nước ngoài;

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất mới phải nộp hồ sơ, tài liệu quy định tại điiểm b, c khoản này đến Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) trong thời gian ít nhất 30 (ba mươi) ngày làm việc.

            2. Tổ chức đánh giá hóa chất mới:

- Việc đánh giá hóa chất mới được thực hiện tại tổ chức khoa học về hóa học, y học và độc học môi trường có đủ năng lực chuyên môn do Bộ công Thương chỉ định;

- Kết quả của quá trình đánh giá là thông tin đầy đủ về các đặc tính của hóa chất, thông tin để xây dựng Phiếu an toàn hóa chất đối với các hóa chất mới có đặc tính nguy hiểm.

Trả lời bởi: