Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030

Ngày 16 tháng 2 năm 2023, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch hành động số 23/KH-UBND  để triển khai thực hiện Quyết định số 493/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030; Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030.

Theo đó, Kế hoạch đặt ra mục tiêu: Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ 2021 - 2030 tăng bình quân 6 - 7%/năm, trong đó giai đoạn 2021 - 2025 tăng trưởng xuất khẩu bình quân 8 - 9%/năm; giai đoạn 2026 - 2030 tăng trưởng bình quân 5 - 6%/năm; Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ 2021 - 2030 tăng bình quân 5 - 6%/năm, trong đó giai đoạn 2021 - 2025 tăng trưởng nhập khẩu bình quân 7 - 8%/năm; giai đoạn 2026 - 2030 tăng trưởng bình quân 4 - 5%/năm. Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng khoảng 98% tổng kim ngạch xuất khẩu; trong đó tỷ trọng xuất khẩu hàng công nghệ trung bình và cao đạt 70% vào năm 2030.

Sản xuất linh kiện điện tử xuất khẩu tại Công ty TNHH Mc Nex, KCN Phúc Sơn, thành phố Ninh Binh 

Tiếp tục phát triển các mặt hàng xuất khẩu có giá trị lớn, hàm lượng công nghệ cao như camera modul, linh kiện điện tử, linh kiện ô tô; tạo điều kiện khuyến khích, mở rộng các mặt hàng xuất khẩu có giá trị gia tăng cao như ô tô, cơ khí chính xác. Tăng tỷ trọng nhập khẩu máy móc, thiết bị hiện đại, dây chuyền sản xuất tiên tiến từ các nước có nền công nghiệp phát triển, nhất là công nghệ cao, công nghệ nguồn, tiếp thu thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để tạo tiền đề nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm xuất khẩu và thực hiện chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu theo chiều sâu…
Để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương làm đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này; hàng năm, chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Công Thương theo quy định; tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện kế hoạch và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung nội dung, nhiệm vụ kế hoạch trong trường hợp cần thiết.
Chi tiết Kế hoạch 23/KH-UBND ngày 16/2/2023 xem tại đây./.


Duy Phương - P. Xuất nhập khẩu