Kinh doanh khí

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

10/01/2024

Lĩnh vực Kinh doanh khí Cơ quan thực hiện Sở Công Thương Cách thức thực hiện + Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh + Nộp qua đường bưu điện + Nộp trực tuyến ...

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

10/01/2024

Lĩnh vực Kinh doanh khí Cơ quan thực hiện Sở Công Thương Cách thức thực hiện + Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh + Nộp qua đường bưu ...

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

10/01/2024

Lĩnh vực Kinh doanh khí Cơ quan thực hiện Sở Công Thương Cách thức thực hiện + Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh + Nộp qua đường bưu ...

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

10/01/2024

Lĩnh vực Kinh doanh khí Cơ quan thực hiện Sở Công Thương Cách thức thực hiện + Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh + Nộp qua đường bưu ...