Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện

Cấp gia hạn, điều chỉnh giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh(trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)

10/01/2022

Lĩnh vực Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện Cơ quan thực hiện Sở Công Thương, UBND tỉnh. Cách thức thực hiện - Gửi qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công ...

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh(trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)

10/01/2022

Lĩnh vực Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện Cơ quan thực hiện Sở Công Thương, UBND tỉnh.     Cách thức thực hiện - Gửi qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ ...

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)

10/01/2022

Lĩnh vực Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện Cơ quan thực hiện Sở Công Thương, UBND tỉnh. Cách thức thực hiện - Gửi qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công ...