Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000 m3

Lĩnh vực Dầu khí
Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương

Cách thức thực hiện

+ Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

+ Nộp qua đường bưu điện

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

Bước 1: Chủ đầu tư nộp Hồ sơ đề nghị bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3 đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Bước 2:

- Trường hợp Hồ sơ đề nghị bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu chưa đầy đủ, trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Chủ đầu tư đề nghị bổ sung hồ sơ.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu.

Bước 3: Lấy ý kiến trong quá trình thẩm định xem xét bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu:

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, Sở Công Thương có trách nhiệm gửi hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu đến các thành viên Hội đồng thẩm định để lấy ý kiến.

- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, các thành viên Hội đồng thẩm định phải gửi ý kiến nhận xét bằng văn bản tới Sở Công Thương để tổng hợp.

Bước 4: Họp thẩm định xem xét bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu.

- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận được ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, Sở Công Thương có trách nhiệm tổng hợp ý kiến và trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định về việc tổ chức họp thẩm định xem xét bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án công trình kho xăng dầu.

- Điều kiện tiến hành họp thẩm định xem xét bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu là phải có ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên Hội đồng thẩm định tham dự, trong đó có Chủ tịch Hội đồng thẩm định, một (01) ủy viên phản biện và Ủy viên thường trực Hội đồng thẩm định.

- Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét, quyết định việc mời đại biểu không phải là thành viên Hội đồng thẩm định tham dự cuộc họp. Đại biểu được mời tham gia ý kiến tại cuộc họp nhưng không được biểu quyết.

Bước 5: Biểu quyết dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu đề nghị bổ sung, điều chỉnh vào quy hoạch của Hội đồng thẩm định.

- Hội đồng thẩm định biểu quyết dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu bằng phiếu biểu quyết của các thành viên.

- Kết quả biểu quyết dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu khi có ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên Hội đồng thẩm định tham dự cuộc họp thẩm định, nhưng không ít hơn năm mươi phần trăm (50%) số thành viên tại cuộc họp thẩm định biểu quyết đồng ý bổ sung, điều chỉnh quy hoạch.

Bước 6: Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Trên cơ sở kết quả biểu quyết bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và các văn bản thông qua tại cuộc họp thẩm định, Sở Công Thương yêu cầu Chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ đối với trường hợp có ít nhất một ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung về nội dung.

- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận được Hồ sơ dự án đã được Chủ đầu tư hoàn chỉnh theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định, Sở Công Thương trình UBND tỉnh Ninh Bình xem xét, phê duyệt Quyết định bổ sung, điều chỉnh quy hoạch. Trường hợp không bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, Sở Công Thương có văn bản thông báo cho Chủ đầu tư và nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết

396 giờ 

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

Loại giấy tờ

Bản gốc/

Bản sao/

Mẫu

Số lượng

+ Văn bản đề nghị bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng kho xăng dầu của thương nhân theo mẫu tại Phụ lục 1 Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương;

Bản gốc

01

+ Bản sao có chứng thực văn bản chấp thuận về địa điểm đầu tư của cấp có thẩm quyền tại địa phương nơi có dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu phù hợp với quy hoạch xây dựng hoặc Thỏa thuận về địa điểm đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu chưa có trong quy hoạch xây dựng của cấp có thẩm quyền;

Bản sao

01

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh xăng dầu;

Bản sao

01

+ Báo cáo sơ bộ sự cần thiết của dự án đầu tư, cân đối cung cầu xăng dầu khu vực, sự phù hợp về địa điểm, quy mô; dung tích; các yêu cầu về kỹ thuật an toàn: Phương án phòng cháy, chữa cháy, phương án bảo vệ môi trường; tiến độ của dự án đầu tư; tính toán phương án kinh doanh và hiệu quả dự án đầu tư;

Bản gốc

01

+ Phương án công nghệ dự kiến áp dụng, các thiết bị công nghệ chính đối với công trình kho xăng dầu;

Bản gốc

01

+ Hệ thống kỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình;

Bản gốc

01

+ Phương án thu xếp vốn đầu tư; Bản sao có chứng thực báo cáo tài chính doanh nghiệp ba (03) năm gần nhất đối với doanh nghiệp đã hoạt động trên ba (03) năm, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hai năm gần nhất hoặc một (01) năm gần nhất đối với doanh nghiệp mới hoạt động được hai (02) năm hoặc một (01) năm. Những doanh nghiệp mới thành lập hoặc hoạt động dưới một (01) năm không phải nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp;

Bản gốc

01

+ Danh mục các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) đã được áp dụng hoặc các tiêu chuẩn quốc tế tương đương phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và khoảng cách an toàn công trình xăng dầu;

Bản gốc

01

+ Bản sao có chứng thực cam kết tài trợ vốn vay của ngân hàng, tổ chức tín dụng (nếu có); Các bản vẽ thiết kế chủ yếu của công trình (bản vẽ mặt bằng, bản vẽ sơ đồ công nghệ, bản vẽ kết nối với hạ tầng kỹ thuật khu vực (giao thông, đô thị…)

Bản sao

01

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội;

- Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP;

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương

Biểu mẫu đính kèm

 

 File mẫu:

  • Văn bản đề nghị bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng kho xăng dầu của thương nhân theo mẫu tại Phụ lục 1 Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương  Tải về 
Kết quả thực hiện

Quyết định về việc bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình