Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ngày 24/6/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân trong tuân thủ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đồng thời, xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

 Kế hoạch sẽ triển khai các nội dung: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chuyên sâu về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật này và các văn bản pháp luật có liên quan đến các cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở địa phương; các tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng tại địa phương.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các điểm mới của Luật này bằng các hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế; tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật này và các văn bản pháp luật có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật.

 Đồng thời, các sở, ngành, UBND các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và lĩnh vực mình quản lý tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do sở, ngành, địa phương mình đã ban hành, tham mưu ban hành, thực hiện; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan, bảo đảm tính thống nhất giữa các quy định của luật chuyên ngành và các văn bản của Hội đồng nhân dân, UBND các cấp với các quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Bên cạnh đó, phối hợp với cơ quan chuyên môn của Bộ Công Thương đề xuất hoặc tổ chức xây dựng ban hành và triển khai thực hiện các dự án, đề án, chương trình hoạt động cấp quốc gia về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững hướng đến kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, khuyến khích thúc đẩy sản xuất, phân phối, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thân thiện với môi trường, thực hành kinh doanh có trách nhiệm vì người tiêu dùng.
Tiếp tục thực hiện quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh phù hợp với Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn các huyện, thành phố.
Kế hoạch cũng giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và giao Sở Công Thương là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch và là đầu mối phối hợp với Bộ Công Thương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo đúng tiến độ.

Tin tức: Thu Hương - P. Thương Mại