Quyết định số 27/QĐ-BCĐHNQT của Ban Chỉ đạo quốc gia về Hội nhập quốc tế về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Quyết định số 27/QĐ-BCĐHNQT của Ban Chỉ đạo quốc gia về Hội nhập quốc tế về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế
Số/ký hiệu: 27/QĐ-BCĐHNQT
Ngày CB: 26/04/2014
CQ ban hành: Ban chỉ đạo HNQT tỉnh

Tải xuống Quay lại