Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
11/2014/TT-BXD 25/08/2014 11/2014/TT-BXD Thông tư Ban hành Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân
09/2014/TT-BXD 10/07/2014 Bộ Xây dựng 09/2014/TT-BXD Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
50/2014/QH13 18/06/2014 50/2014/QH13 Luật xây dựng năm 2014
64/2012/NĐ-CP 04/09/2013 64/2012/NĐ-CP Nghị định về cấp phép xây dựng
13/2013/TT- BXD 15/08/2013 13/2013/TT- BXD Thông tư quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình
15/2013/NĐ-CP 06/02/2013 15/2013/NĐ-CP Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng
22/2010/TT-BXD 03/12/2010 Bộ Xây dựng 22/2010/TT-BXD Thông tư quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
22/2009/TT-BXD 06/07/2009 22/2009/TT-BXD Thông tư quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng