Ý kiến chỉ đạo

BÁO CÁO Kết quả thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Tháng 3/2022

19/03/2022

Thực hiện Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; Văn bản số: 208/VP-UBND ...

BÁO CÁO Kết quả thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Tháng 2/2022

20/02/2022

Thực hiện Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; Văn bản số: 208/VP-UBND ...

BÁO CÁO Kết quả thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Tháng 1/2022

18/01/2022

Thực hiện Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; Văn bản số: 208/VP-UBND ...

BÁO CÁO Kết quả thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Tháng 12/2021

19/12/2021

Thực hiện Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; Văn bản số: 208/VP-UBND ...

BÁO CÁO Kết quả thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Tháng 11/2021

20/11/2021

Thực hiện Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; Văn bản số: 208/VP-UBND ...