Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2020

Thực hiện Thông tư số 90/2018/TT-BCT ngày 28/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.  

Theo quy định của Thông tư, Sở Công thương tiến hành công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2020.

Chi tiết xem tại đây./.

Nguyễn Việt Anh - Phòng KHTCTH