Quản lý cạnh tranh

Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

11/07/2019

- Trình tự thực hiện: + Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương tới Sở Công Thương nơi doanh nghiệp dự kiến hoạt động. + Tiếp nhận hồ sơ: Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ và xem xét tình đầy đủ, hợp lệ. Trường hợp ...

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

20/06/2019

- Trình tự thực hiện: + Doanh nghiệp bán hàng đa cấp đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương tới Sở Công Thương khi có một trong các thay đổi liên quan đến: a) Trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm ...

Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

20/06/2019

- Trình tự thực hiện: 1. TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP TỰ NGUYỆN CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI ĐỊA PHƯƠNG: + Doanh nghiệp nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương tới Sở Công Thương. + Tiếp nhận hồ sơ: Trong thời hạn 10 ...

Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp

20/06/2019

- Trình tự thực hiện: + Doanh nghiệp bán hàng đa cấp nộp hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tới Sở Công Thương ít nhất 15 ngày làm việc trước ngày dự kiến thực hiện. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có thể thông báo về ...