Thương mại quốc tế

Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

11/07/2019

- Trình tự thực hiện: + Hồ sơ gửi trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước khi Giấy phép lập cơ sở bán lẻ hết hiệu lực. + Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Sở Công Thương. + Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở ...

Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)

26/01/2019

- Trình tự thực hiện: + Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến sở Công Thương. + Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, sở Công Thương kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ và hợp lệ. + Trong thời hạn 05 ...

Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)

26/01/2019

- Trình tự thực hiện: - Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến sở Công Thương. - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, sở Công Thương kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ và hợp lệ. - Trong thời hạn 10 ...

Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

26/01/2019

- Trình tự thực hiện: + Hồ sơ 01 bộ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến sở Công Thương; + Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, sở Công Thương kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ ...

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện dích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m2

26/01/2019

- Trình tự thực hiện: + Hồ sơ 01 bộ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến sở Công Thương; + Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, sở Công Thương kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ và hợp lệ;  + Trong ...