An toàn thực phẩm

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương

26/01/2019

Trình tự này áp dụng cho trường hợp cấp Giấy chứng nhận lần đầu và cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất, kinh doanh; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực. Trước thời hạn hết ...

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương

26/01/2019

Trình tự này áp dụng cho trường hợp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã được cấp bị mất, thất lạc hoặc bị hỏng.

Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

26/01/2019

a) Trình tự thực hiện: - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện tới “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Công Thương, địa chỉ: số 03 đường Đinh Tất Miễn, Phố 10, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, tỉnh ...