Điện

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương (Dịch vụ công: Mức độ 3)

11/07/2019

Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện được sửa đổi, bổ sung trong trường hợp đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp giấy phép hoặc tổ chức đề nghị cấp giấy phép nhận chuyển giao tài sản từ đơn vị đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực. Thời ...

Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương (Dịch vụ công: Mức độ 3)

11/07/2019

Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện có thời hạn tối đa là 05 năm. Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị thời hạn giấy phép hoạt động điện lực ngắn hơn thời hạn tối đa của giấy phép hoạt động điện lực thì cấp theo thời hạn đề nghị. Căn ...Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương (Dịch vụ công: Mức độ 3)

20/06/2019

Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương có thời hạn tối đa 10 năm. Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị thời hạn giấy phép hoạt động điện lực ngắn hơn thời hạn tối đa của giấy phép hoạt động điện lực thì cấp theo thời ...