Lưu thông hàng hóa trong nước

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG (Dịch vụ công: mức độ 4)

20/06/2019

Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG được cấp lại trong trường hợp bị mất, sai sót hoặc hư hỏng. Trên cơ sở kiểm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận được lưu, Sở Công Thương cấp lại Giấy chứng nhận. Nội dung, thời hạn Giấy chứng nhận cấp lại không thay đổi. ...

Thủ tục cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG (Dịch vụ công: mức độ 4)

20/06/2019

Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG được điều chỉnh trong trường hợp: thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận ...

Thủ tục cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG (Dịch vụ công: mức độ 4)

20/06/2019

Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG được gia hạn khi hết thời hạn hiệu lực. Trước 30 (ba mươi) ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện hết hiệu lực, thương nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt động phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn đến Sở Công Thương Ninh Bình. Giấy ...

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG (Dịch vụ công: mức độ 4)

03/04/2018

  Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG có thời hạn hiệu lực là 05 (năm) năm kể từ ngày cấp mới.  

Thủ tục cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG (Dịch vụ công: mức độ 4)

03/04/2018

Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG được điều chỉnh trong trường hợp: thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký. Thời hạn hiệu lực của ...