Xúc tiến thương mại

Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

26/01/2019

- Trình tự thực hiện: + Thương nhân đăng ký hoạt động khuyến mại gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Công Thương. + Sở Công Thương kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ của thương nhân. + Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ (căn cứ theo ...

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

26/01/2019

- Trình tự thực hiện: + Thương nhân đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Công Thương. + Sở Công Thương kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ của thương nhân. + Trong thời hạn 05 ngày làm ...

Thông báo hoạt động khuyến mại

26/01/2019

  - Trình tự thực hiện: + Thương nhân thông báo hoạt động khuyến mại gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Công Thương tối thiểu trước 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại. + Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ Thông báo hoạt động khuyến ...

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

26/01/2019

- Trình tự thực hiện: + Thương nhân thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Công Thương. + Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại của ...

Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

26/01/2019

- Cách thức thực hiện + Trực tiếp tại trụ sở Sở Công Thương Ninh Bình + Qua đường bưu điện + Qua phần mềm Một cửa điện tử tỉnh Ninh Bình (http://motcua.ninhbinh.gov.vn). - Thành phần, số ...