Đề xuất nhiệm vụ Quốc gia thuộc Chương trình 1322

Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình 1322) nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng xuất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (Chương trình 1322) và Văn bản số 949/BKHCN-TĐC ngày 04/5/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc bắt đầu thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình 1322.

Sở Công Thương trân trọng đề nghị Quý đơn vị, doanh nghiệp nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình 1322 bắt đầu từ năm 2023 và gửi hồ sơ về Sở Công Thương trước ngày 16/5/2022.

Thông tin hồ sơ chi tiết xin liên hệ: Đồng chí Đoàn Đình Luân, chuyên viên Phòng Công nghiệp, Sở Công Thương Ninh Bình; ĐT:0986623569; email: quanlycongnghiepnb@gmail.com./.


                                                                    Đoàn Đình Luân - Phòng Công nghiệp