Kết quả kiểm tra, hậu kiểm An toàn thực phẩm năm 2020 đối với nhóm sản phẩm bánh, kẹo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Thực hiện Quyết định số 135/QĐ-SCT ngày 27/8/2020 của Giám đốc Sở Công thương Ninh Bình về việc thành lập Đoàn kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2020 đối với nhóm sản phẩm bánh, kẹo. Trong thời gian từ ngày 07/9 đến ngày 11/9/2020, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế tại 11 cơ sở sản xuất, kinh doanh nhóm sản phẩm bánh, kẹo trên địa bàn 05 huyện/thành phố (huyện Kim Sơn, huyện Yên Khánh, huyện Nho Quan, Thành phố Ninh Bình và Thành phố Tam Điệp).

Kết quả kiểm tra thực tế, có 6/11 cơ sở được kiểm tra cơ bản đáp ứng các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động sản suất, kinh doanh thực phẩm theo quy định như: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận cơ sở đủ kiện an toàn thực phẩm; người lao động đã được tập huấn, cấp xác nhận kiến thức về ATTP, được khám sức khỏe định kỳ... Các cơ sở cơ bản đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, điều kiện trang thiết bị dụng cụ phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 100% sản phẩm thực phẩm được lấy mẫu thực hiện kiểm nghiệm đều Đạt các chỉ tiêu vi sinh. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế vẫn còn 05/11 chưa tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất; 7/11 cơ sở có chủ cơ sở và người lao động trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm chưa được tập huấn và xác nhận kiến thức ATTP theo quy định; 01 cơ sở hồ sơ tự công bố đã hết hạn; 01 cơ sở sản xuất sản phẩm bao gói sẵn nhưng chưa thực hiện tự công bố sản phẩm theo quy định; tại một số cơ sở việc bảo quản nguyên liệu chưa đúng quy định; việc vệ sinh máy móc, trang thiết bị sử dụng trong sản xuất chưa đảm bảo; việc sử dụng trang bị bảo hộ lao động trong quá trình sản xuất chưa thực hiện nghiêm túc ... Đoàn kiểm tra đã chỉ ra các tồn tại, hạn chế hướng dẫn và yêu cầu các cơ sở khắc phục các tồn tại trong một thời hạn nhất định.

Ảnh: Đoàn kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2020 tại buổi làm việc.


Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã kết hợp tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP tới các cơ sở kinh doanh thực phẩm, như: Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12; Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 quy định XPVPHC về an toàn thực phẩm; Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương; Thông tư số 13/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 của Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương; Quyết định 1390/QĐ-BCT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc ban hành bộ câu hỏi kiểm tra, đáp án trả lời thực hiện kiểm tra để xác nhận đã được tập huấn kiếm thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công thương và một số văn bản khác có liên quan, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.
Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý an toàn thực phẩm đối với thực phẩm/ nhóm thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương trên địa bàn tỉnh, Đoàn kiểm tra đề xuất, kiến nghị một số nội dung sau:

1. Đối với Phòng Quản lý thương mại, Phòng Quản lý công nghiệp: Nghiên cứu tham mưu Lãnh đạo Sở tiếp tục tăng cường công tác tập huấn, tuyền truyền các quy định mới của pháp luật về các điều kiện trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; phối hợp với phòng Kinh tế/Kinh tế - hạ tầng các huyện/ thành phố rà soát, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở trong việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ, người lao động... để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP; thường xuyên kiểm tra  giám sát việc duy trì các điều kiện sau khi cấp Giấy chứng nhận cơ sở dduer điều kiện ATTP đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm. Hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở trong việc tổ chức tập huấn và xác nhận kiến thức về ATTP cho chủ cơ sở và người lao động trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm, thực hiện cam kết đảm bảo ATTP theo quy định tại Nghị định số 17/2020/NĐ-CP và Thông tư số 13/2020/TT-BCT.
2. Thanh tra Sở thực hiện theo dõi, đôn đốc việc khắc phục các tồn tại, hạn chế của các đơn vị theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra và xử lý đối với các cơ sở không thực hiện khắc phục; tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm đối với các thực phẩm/nhóm thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương trên địa bàn tỉnh.


Tin và ảnh: Đinh Văn Bách - Thanh tra Sở