Kết quả kiểm tra về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 58 /QĐ-SCT ngày  02 /6/2020 của Giám đốc Sở Công thương về kiểm tra việc chấp hành pháp luật về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm,vệ sinh môi trường, phòng cháy và chữa cháy tại các chợ.  Đoàn kiểm tra do Thanh tra Sở  chủ trì  đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở tiến hành kiểm tra  trong thời gian từ ngày 10/6 đến hết ngày 15/6 đối với các đơn vị quản lý chợ trên địa bàn tỉnh, gồm: Chợ Rồng (phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình); Chợ Dâu (phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp); Chợ Ngò (thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô); Chợ Me (thị trấn Me, huyện Gia Viễn). 

Qua kiểm tra  các đơn vị quản lý chợ cũng đã có những nhận thức cơ bản về nội dung công tác quản lý chợ, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường trong chợ;  có 75% đơn vị (Chợ Rồng, Chợ Dâu, Chợ Ngò) đã thực hiện treo bảng hiệu chợ và đã thực hiện ký hợp đồng với các thương nhân kinh doanh tại chợ theo quy định; 100% chợ  được kiểm tra đã triển khai công tác vệ sinh môi trường, có công nhân làm công tác vệ sinh môi trường, rác thải được quyét dọn hàng ngày và được công ty môi trường trên địa bàn vận chuyển đi trong ngày. 
Tuy nhiên qua kiểm tra các đơn vị quản lý chợ vẫn còn nhiều tồn tại, thiếu sót trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý chợ: 02/4 chợ (Chợ Me, chợ Dâu) chưa có Quyết định thành lập Ban Quản lý chợ;  3/4  chợ chưa có  phương án bố trí, sắp xếp các ngành hàng kinh doanh đã được phê duyệt; chưa xây dựng nội quy chợ để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;  các chợ chưa triển khai hoặc đã triển khai nhưng  chưa đầy đủ theo quy định về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, PCCC, bảo vệ môi trường: Chưa có nội quy sử dụng điện; chưa có nguồn nước sạch; 100% chợ chưa có kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định và các hộ kinh doanh thực phẩm trong các chợ chưa đảm bảo các điều kiện về về trang thiết bị kinh doanh, trang thiết bị bảo hộ trong kinh doanh; Chợ Me hiện  UBND Thị Trấn Me đang  ký hợp đồng giao cho cá nhân quản lý toàn bộ mặt bằng, cơ sở vật chất thuộc phạm vi chợ; quản lý thu phí chợ là không đúng theo quy định của Nghị định về phát triển chợ; Chợ Ngò công tác bàn giao hồ sơ tài liệu liên quan đến công tác quản lý chợ Ngò giữa Trưởng ban quản lý chợ cũ với Trưởng ban quản lý chợ mới chậm gây khó khăn cho công tác kiểm tra của Đoàn kiểm tra.

Đoàn kiểm tra Sở Công Thương tại buổi làm việc.

Thông qua kiểm tra Đoàn kiểm tra đã kết hợp tuyên truyền các văn bản quy phạm liên quan đến hoạt động quản lý chợ, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chợ, công tác PCCC nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các đơn vị quản lý chợ, Đoàn đã chỉ ra các tồn tại, hạn chế đồng thời hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị khắc phục trong thời hạn nhất định.
Để giúp các đơn vị quản lý chợ thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý, kinh doanh, khai thác chợ. Khắc phục các tồn tại hạn chế nêu trên, Đoàn kiểm tra đã kiến nghị Giám đốc Sở một số nội dung như sau:
Giao Thanh tra Sở chủ trì  tham mưu Lãnh đạo Sở có văn bản đề nghị UBND các huyện/ thành phố chỉ đạo các phường, thị trấn nơi có chợ được kiểm tra tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra. 
Giao cho phòng Quản thương mại chủ trì đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị quản lý chợ được kiểm tra trong việc thực hiện khắc phục các tồn tại hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Rà soát công tác quản lý, kinh doanh, khai thác chợ của toàn bộ các chợ trên địa bàn tỉnh, qua đó hướng dẫn các đơn vị trong việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác quản lý chợ, đảm bảo ATTP, PCCC và bảo vệ môi trường trong chợ.
Các đơn vị được kiểm tra khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra và báo cáo kết quả khắc phục về Sở Công thương trong thời hạn đã nêu tại biên bản kiểm tra. Sau thời hạn nếu các đơn vị vẫn chưa khắc phục Đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra xử lý theo quy định./.
                                                                                     Tin và ảnh: Nguyễn Thị Thắm – Phòng Thanh tra