Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất năm 2022

Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022; Quyết định số 80/QĐ-SCT ngày 09/6/2022 về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất năm 2022, trong thời gian từ ngày 15 đến hết ngày 21 tháng 6 năm 2022 Thanh Tra Sở đã chủ trì phối hợp với phòng Kỹ thuật an toàn, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Trung tâm Khuyến công xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất tại 9 đơn vị, trong đó có 6 đơn vị nằm trong các Khu công nghiệp:  Khánh phú, Phúc Sơn, Tam Điệp, Gián Khẩu và 3 đơn vị nằm trong các cụm công nghiệp: Khánh Nhạc, Gia Vân, Văn Phong.

Qua kiểm tra trực tiếp tại các đơn vị, nhìn chung các đơn vị đều có hoạt động sử dụng hóa chất  để sản xuất  sản phẩm hàng hóa, các đơn vị đã chứng minh được hóa chất có nguồn gốc rõ ràng. Trong hoạt động sản xuất tại đơn vị các hoạt động hóa chất đảm bảo an toàn, không xảy ra tai nạn lao động gây thiệt hại về người và tài sản. Các đơn vị đã xây dựng Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất, tổ chức diễn tập, huấn luyện an toàn hóa chất, kiểm định định kỳ và trang bị trang thiết bị bảo hộ lao động cho người lao động làm việc liên quan đến hóa chất.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Công ty TNHH Daewon Auto Vina, đc khu công nghiệp Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, một số đơn vị được kiểm tra vẫn còn tồn tại, thiếu sót trong hoạt động hóa chất, trong đó nổi cộm là:
- 3/9 đơn vị chưa thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng năm về tình hình hoạt động hóa chất theo quy định.
- Nội dung và việc lưu trữ hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất chưa đảm bảo theo quy định tại Khoản 4, Điều 34, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP.
    - Một số đơn vị chưa xây dựng Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất hoặc đã xây dựng nhưng nội dung  không còn phù hợp với thực tế hoạt động hóa chất tại đơn vị.
      - 2/9 đơn vị chưa thực hiện diễn tập ứng phó sự cố hóa chất.
- Một số đơn vị bố trí kho cất giữ hóa chất chưa đáp ứng tiêu chuẩn quy định: Chưa đảm bảo sự thông thoáng, thiếu nội quy kho, chưa bố trí đầy đủ trang thiết bị ứng phó sự cố hóa chất, chưa có rãnh thu gom hóa chất, bờ chống tràn...
Do đay là lần đầu thực hiện việc kiểm tra hoạt động hóa chất tại các đơn vị, Đoàn kiểm tra đã lập biên bản yêu cầu các đơn vị khắc phục các tồn tại hạn chế trong thời gian nhất định và báo cáo kết quả khắc phục về thanh tra Sở. Sau thời hạn Thanh tra sở sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý theo quy định đối với các đơn vị không thực hiện khắc phục.
Thông qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị sử dụng hóa chất thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động  hóa chất. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực hóa chất, Đoàn kiểm tra đã đưa ra một số đề xuất, kiến nghị như sau:
1. Đối với phòng Kỹ thuật an toàn thuộc Sở Công thương: Tăng cường rà soát hoạt động hóa chất của các đơn vị, có văn bản  hướng dẫn đôn đốc các đơn vị trong việc chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất. Phân công cán bộ thực hiện giám sát việc tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất của các đơn vị, kịp thời hướng dẫn các đơn vị trong việc tuân thủ nội dung, chương trình huấn luyện và lưu trữ hồ sơ huấn luyện theo đúng quy định của pháp luật.
Hướng dẫn các đơn vị đã được kiểm tra tập trung khắc phục các tồn tại hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra tại Biên bản kiểm tra.
2. Đối với Thanh tra Sở: Đôn đốc, theo dõi và xử lý đối với các đơn vị về thực hiện các nội dung theo kiến nghị của Đoàn kiểm tra.


Lê Trọng Luân – Thanh tra Sở