Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp năm 2020

Thực hiện Quyết định số 50/QĐ-SCT ngày 20/5/2020 của Giám đốc Sở Công Thương về việc kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp năm 2020. Trong thời gian từ ngày 27/5 đến ngày 29/5/2020, Đoàn kiểm tra của Sở Công thương đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 03 đơn vị có hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh (Công ty Cổ phần đầu tư  xây dựng và thương mại; HTX khai thác đá và SXVLXD Hợp Thành; HTX SXVLXD Sông Cầu).   

Trong 3 đơn vị được kiểm tra có 02 đơn vị (Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại; HTX SXVLXD Sông Cầu) chấp hành tương đối nghiêm túc các quy định của pháp luật trong hoạt động VLNCN: Có các điều kiện pháp lý (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy phép khai thác khoáng sản; Giấy phép sử dụng VLNCN, Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT; Xác nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy; Phương án nổ mìn; Hồ sơ kiểm định các máy, thiết bị có yêu cầu KTAT nghiêm ngặt), các điều kiện về cơ sở vật chất (khai trường, kho bảo quản VLNCN, máy móc thiết bị…), nhân lực để quản lý, vận chuyển và sử dụng VLNCN và có đầy đủ hợp đồng, hóa đơn mua, bán VLNCN; các đơn vị đã lập sổ sách quản lý, theo dõi  công tác xuất, nhập, sử dụng VLNCN theo quy định; thực hiện lập hộ chiếu nổ mìn cho từng đợt nổ; chú trọng công tác bảo vệ, bảo quản VLNCN tại kho và ngoài khai trường nơi có hoạt động nổ mìn. Thực hiện đầy đủ việc báo cáo định kỳ với cơ quan có thẩm quyền. Từ đầu năm 2019 đến thời điểm kiểm tra, không có vụ tai nạn lao động nào xảy ra, không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động sử dụng VLNCN.
Tuy nhiên, trong hoạt động quản lý, bảo quản, sử dụng VLNCN, các đơn vị được kiểm tra vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành các quy định của pháp luật: HTX khai thác đá và SXVLXD Hợp Thành không lưu trữ đầy đủ Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động VLNCN; Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại và HTX SXVLXD Sông Cầu vẫn còn trường hợp sử dụng người lao động có Giấy chứng nhận huấn luyện KTAT trong hoạt động VLNCN hết hạn; chưa tổ chức thực hiện các nội dung trong Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp trong hoạt động VLNCN; chưa lập sổ theo dõi, cập nhật người ra vào kho VLNCN; chưa niêm yết quy trình sắp xếp, phân loại VLNCN trong kho VLNCN; HTX SXVLXD Sông Cầu lập hộ chiếu nổ mìn chưa đầy đủ các nội dung và thông số kỹ thuật theo quy định.

Đoàn kiểm tra của Sở Công Thương tại buổi làm việc.

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã lập biên bản chỉ ra các tồn tại hạn chế và yêu cầu các đơn vị có kế hoạch tổ chức khắc phục các tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra và báo cáo kết quả khắc phục về Sở Công thương theo thời hạn nhất định. Thanh tra Sở đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với HTX khai thác đá và SXVLXD Hợp Thành về hành vi lưu trữ không đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động VLNCN quy định tại điểm b, khoản 2, điều 49, Nghị định 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp. Phạt tiền 15.000.000 đồng và đến ngày 15/6/2020 đơn vị đã chấp hành nghiêm túc nộp phạt theo quy định.     
Kết thúc kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo Giám đốc Sở Công thương và trong đó có một số đề xuất, kiến nghị như sau:  
1. Đối với các đơn vị được kiểm tra.
- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động VLNCN: Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017; Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 quy định về quản lý, sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp...
- Sử dụng người lao động làm việc liên quan đến hoạt động nổ mìn đáp ứng đúng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định; xây dựng tài liệu, tổ chức huấn luyện KTAT VLNCN cho người lao động theo quy định.
- Xây dựng và niêm yết quy trình sắp xếp, bảo quản, xuất nhập VLNCN trong kho, phân loại VLNCN không đảm bảo chất lượng theo quy định.
- Thực hiện khai thác theo hồ sơ thiết kế thi công đã được phê duyệt, thường xuyên tổ chức xử lý đá treo trên sườn tầng.
- Thực hiện nghiêm túc việc lập hộ chiếu nổ mìn theo mẫu đã được quy định và tổ chức thực hiện nổ mìn theo hộ chiếu đã được lãnh đạo đơn vị phê duyệt; thiết lập đầy đủ nội dung theo quy định và tính toán chính xác các thông số kỹ thuật trong hộ chiếu nổ mìn. 
- Triển khai thực hiện Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp đã được xây dựng: Định kỳ hàng năm thực hiện luyện tập, diễn tập xử lý các tình huống khẩn cấp và có đánh giá, ghi chép để hoàn thiện kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; thực hiện đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn hàng nămhoặc khi có thay đổi liên quan đến các điều kiện về an toàn.
- Đối với HTX khai thác đá và SXVLXD Hợp Thành: Đoàn kiểm tra yêu cầu đơn vị cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu pháp lý liên quan đến hoạt động VLNCN về Sở Công Thương Ninh Bình (qua Thanh tra Sở) trước ngày 30/6/2020. Sau thời hạn trên nếu đơn vị không cung cấp đủ hồ sơ Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra xử lý theo quy định.
2. Phòng Kỹ thuật an toàn và môi trường Sở Công thương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động VLNCN đối với các đơn vị có hoạt động Vật liệu nổ công nghiệp; hướng dẫn các đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại hạn chế mà Đoàn kiểm tra Sở Công thương chỉ ra. Chủ trì rà soát tổng hợp các vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai các quy định pháp luật về quản lý VLNCN, tham mưu Lãnh đạo Sở báo cáo cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế triển khai thực hiện.
3. Thanh tra Sở tổ chức đôn đốc, theo dõi và xử lý đối với việc thực hiện các nội dung theo kiến nghị của Đoàn kiểm tra đối với các đơn vị được kiểm tra.
4. Đề nghị UBND các huyện: Nho Quan, Kim Sơn và thành phố Tam Điệp; UBND các xã: Gia Tường; Lai Thành, Đông Sơn tăng cường phối hợp  quản lý, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động VLNCN của các đơn vị hoạt động VLNCN trên địa bàn.
                                                                                                        Tin và ảnh: Đỗ Thị Bắc - Thanh tra Sở