Một số nội dung cơ bản của Nghị định 75/2019/NĐ-CP ngày 26/9/2019 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh

Ngày 26/9/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 75/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực cạnh tranh. Nghị định gồm có 4 Chương và 36 Điều, với một số nội dung cơ bản sau:

Phạm vi điều chỉnh: Nghị định quy định về hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, việc thi hành quyết định xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh khác và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính về cạnh tranh khác.
Các hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh:
    - Hành vi vi phạm quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh;
    - Hành vi vi phạm quy định về lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền;
    - Hành vi vi phạm quy định về tập trung kinh tế;
    - Hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh;
    - Hành vi vi phạm quy định pháp luật về cạnh tranh khác.
    Đối tượng áp dụng của nghị định bao gồm:
    - Tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, doanh nghiệp hoạt động trong các ngành, lĩnh vực thuộc độc quyền nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.
    - Hiệp hội ngành, nghề hoạt động tại Việt Nam.
    - Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan.
Nghị định số 75/2019/NĐ-CP ngày 26/9/2019 của Chính phủ chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2019. Nghị định này thay thế Nghị định số 71/2014/NĐ-CP ngày 21/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh, trừ quy định tại Điều 36 (đã được sửa đổi, bổ sung theo khoản 1, Điều 1 Nghị định số 141/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp)./.

 Nội dung chi tiết của Nghị định xem tại đây.

Lê Trọng Luân - Thanh tra Sở