Sở Công Thương công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý IV năm 2021

 Căn cứ Nghị định số 163/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, 

Sở Công Thương công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý IV năm 2021. Chi tiết xem tại đây

Hồng Vân - VP Sở