Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp

- Trình tự thực hiện:

+ Doanh nghiệp bán hàng đa cấp nộp hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tới Sở Công Thương ít nhất 15 ngày làm việc trước ngày dự kiến thực hiện. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có thể thông báo về việc tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp trong cùng một văn bản thông báo.

+ Tiếp nhận hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung. Thời hạn sửa đổi, bổ sung là 10 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương ban hành thông báo.

+ Doanh nghiệp được phép tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo nếu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương nhận được thông báo, Sở Công Thương không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

+ Khi có thay đổi thông tin trong hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới Sở Công Thương ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày dự kiến thực hiện.

+ Trường hợp đã thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo với Sở Công Thương nhưng không thực hiện, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới Sở Công Thương trước ngày dự kiến tổ chức trong hồ sơ thông báo

- Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Sở Công Thương Ninh Bình

+ Qua đường bưu điện

- Thành phần, số lượng:

+ Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp theo Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

+ Nội dung, tài liệu trình bày tại hội thảo, số lượng người tham gia dự kiến.

+ Danh sách báo cáo viên tại hội nghị, hội thảo, đào tạo kèm theo hợp đồng thuê khoán của doanh nghiệp, trong đó quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm, nội dung báo cáo của báo cáo viên.

+ 01 bản chính văn bản ủy quyền trong trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân thực hiện đào tạo hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương nhận được thông báo, Sở Công Thương không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung

- Đối tượng thực hiện TTHC:

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

- Cơ quan thực hiện TTHC:

Sở Công Thương

- Kết quả thực hiện TTHC:

Doanh nghiệp đa cấp được phép tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo như đã thông báo

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp theo Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

- Căn cứ pháp lý của TTHC

Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

 

 

Mẫu số 12

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: ………….

……., ngày…. tháng…. năm………

 

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, ĐÀO TẠO

VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kính gửi: ……………………………………

 

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):(1) .......................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số:...................

Do: .........................................................................................................................

Cấp lần đầu ngày: ……/……../…….. Lần thay đổi gần nhất: ….…/……../….

Địa chỉ của trụ sở chính: ........................................................................................

Điện thoại: ……………………….. Fax: .............................................................

2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: .................................

Do: ……………………………. Cấp lần đu ngày: …………/………../……..

Cấp sửa đổi, bổ sung lần………………… ngày ...................................................

3. Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số:.......................

Do:................................................................ Cấp ngày: …………/………../…….

Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo tại tỉnh/thành phố………………….. như sau(2):

1. Tên hội nghị, hội thảo, đào tạo: .........................................................................

2. Thời gian tổ chức: ..............................................................................................

3. Địa điểm tổ chức: ..............................................................................................

4. Nội dung: ...........................................................................................................

5. Số lượng người tham gia dự kiến: ......................................................................

6. Văn bản, tài liệu kèm theo: ................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

....................................................................................................