Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ

Thực hiện Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Hiện nay Sở Công Thương đã xây dựng lại Quy trình để thực hiện thủ tục hành chính của Sở qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Ninh Bình: dichvucong.ninhbinh.gov.vn theo đúng Quy trình nội bộ đã được UBND tỉnh Phê duyệt.

Hình 1: Trang chủ Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Ninh Bình

Sở Công Thương thông báo một số thay đổi sau khi xây dựng lại Quy trình tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Sở và người dân, doanh nghiệp được biết để thuận lợi trong công việc:
- Tất cả các Lĩnh vực của Thủ tục hành chính đều có tên: Bộ Công Thương đứng trước, ví dụ như Lĩnh vực Xúc tiến thương mại được hiển thị trên Hệ thống là: Bộ Công Thương – Xúc tiến thương mại thay vì chỉ hiện thị Xúc tiến thương mại như trước đây.
- Thời gian giải quyết thủ tục hành chính được tính bằng giờ thay vì tính bằng ngày như trước đây.
- Bộ phận Văn thư của Sở sẽ tham gia vào 02 bước để giải quyết Hồ sơ là  bước Thực hiện phân loại Hồ sơ trình Lãnh đạo sở phê duyệt và bước sau khi Lãnh đạo Sở Ký duyệt và chuyển Văn thư, Bộ phận Văn thư của Sở vào số, đóng dấu văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công.
- Lãnh đạo Sở tham gia vào 02 bước để giải quyết thay vì chỉ thực hiện 01 bước như trước đây là bước Duyệt văn bản chuyển cho phòng chuyên môn thực hiện và bước Phê duyệt kết quả chuyển bộ phận Văn thư vào số, đóng dấu.
- Trưởng phòng có Hồ sơ thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cũng tham gia vào 02 bước để giải quyết Hồ sơ là bước Tiếp nhận Hồ sơ từ Lãnh đạo sở, chuyển phân công nhiệm vụ cho chuyên viên trong phòng sử lý và bước Duyệt dự thảo, trình Giám đốc xem xét quyết định.

Hình 2: Tất cả các Lĩnh vực đều có tên: Bộ Công Thương đứng trước

Để việc ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp trên Hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh trong cơ quan Sở Công Thương được nhanh chóng, thuận tiện và đạt kết quả tốt, toàn thể cán bộ công chức, viên chức của các phòng ban chuyên môn có thủ tục hành chính cần thường xuyên đăng nhập vào Hệ thống dichvucong.ninhbinh.gov.vn để theo dõi, kiểm tra tình trạng Hồ sơ, nhằm giải quyết Hồ sơ đúng và trước hạn tránh tình trạng để Hồ sơ trễ hạn./.

Trịnh Đình Hoàn – VP Sở