Danh mục các chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Stt

Tên chợ

Địa chỉ

Phân hạng chợ
Hạng I Hạng II Hạng III Ghi chú
I Thành phố Ninh Bình 16   1 15  
1 Chợ Rồng

Phường Vân Giang

  x    
2 Chợ Đông Thành

Phường Đông Thành

    x  
3 Chợ Nam Thành

Phường Nam Thành

    x  
4 Chợ Quang Trung

Phường Nam Bình

    x  
5 Chợ Ngọc Hà (chưa trong QH)

Phường Nam Bình

    x  
6 Chợ Bợi Xã Ninh Phúc     x  
7 Chợ Mía

Phường Ninh Khánh

    x  
8 Chợ Ninh Nhất Xã Ninh Nhất     x  
9 Chợ Ninh Tiến Xã Ninh Tiến     x  
10 Chợ 5 tầng

Phường Thanh Bình

    x  
11 Chợ Thanh Bình

Phường Ninh Sơn

    x Chợ tạm
12 Chợ Đông Hồ

Phường Bích Đào

    x Chợ tạm
13 Chợ Trung Nhì

Phường Tân Thành

    x  
14 Chợ Tân Văn

Phường Tân Thành

    x Chợ tạm
15 Chợ Kim Đồng

Phường Phúc Thành

    x Chợ tạm
16 Chợ Viện tỉnh

Phường Phúc Thành

    x Chợ tạm
II Thành phố Tam Điệp 7   1 6  
1 Chợ Đồng Giao

Phường Trung Sơn

  x    
2 Chợ Đông Sơn Xã Đông Sơn     x  
3 Chợ Quang Sơn Xã Quang Sơn     x  
4 Chợ Bắc Sơn

Phường Bắc Sơn

    x  
5 Chợ Đền Dâu

Phường Nam Sơn

    x  
6 Chợ Yên Sơn Xã Yên Sơn     x  
7 Chợ Tân Bình

Phường Tân Bình

    x  
III Huyện Yên Khánh 10   1 9  
1 Chợ Khánh Thành Xã Khánh Thành     x  
2 Chợ Xanh Xã Khánh Thiện     x  
3 Chợ Nhạc Xã Khánh Nhạc     x  
4 Chợ Vệ Xã Khánh Phú     x  
5 Chợ Ninh Thị trấn Ninh   x    
6 Chợ Cát Xã Khánh Trung     x  
7 Chợ Chùa Xã Khánh Hội     x Chợ tạm
8 Chợ Khánh Mậu Xã Khánh Mậu     x  
9 Chợ Dầu Xã Khánh Hòa     x Chợ tạm
10 Chợ Khánh Hồng Xã Khánh Hồng     x Chợ tạm
IV Huyện Hoa Lư 13     13  
1 Chợ Đồng Văn Xã Ninh Hải     x  
2 Chợ Trường Yên Xã Trường Yên     x  
3 Chợ La Mai Xã Ninh Giang     x  
4 Chợ Trung Trữ Xã Ninh Giang     x  
5 Chợ Cầu Huyện

Thị trấn Thiên Tôn

    x  
6 Chợ Ninh Mỹ Xã Ninh Mỹ     x  
7 Chợ Cầu Yên Xã Ninh An     x Chợ tạm
8 Chợ Hành Cung Xã Ninh Thắng     x Chợ tạm
9 Chợ Bạch Cừ Xã Ninh Khang     x Chợ tạm
10 Chợ Ninh Xuân Xã Ninh Xuân     x  
11 Chợ Hệ Xã Ninh Vân     x  
12 Chợ Tân Dưỡng
(chưa QH)
Xã Ninh Vân     x Chợ tạm
13 Chợ Ninh Hòa Xã Ninh Hòa     x  
V Huyện Kim Sơn 13     13  
1 Chợ Kim Đông Xã Kim Đông     x  
2 Chợ Nam Dân

Thị trấn Phát Diệm

    x  
3 Chợ Quang Thiện Xã Quang Thiện     x  
4 Chợ Quy Hậu Xã Hùng Tiến     x  
5 Chợ Chất Bình Xã Chất Bình     x Chợ tạm
6 Chợ Xuân Thiện Xã Xuân Thiện     x  
7 Chợ Kim Mỹ Xã Kim Mỹ     x Chợ tạm
8 Chợ Văn Hải Xã Văn Hải     x  
9 Chợ Cồn Thoi Xã Cồn Thoi     x  
10 Chợ Chính Tâm Xã Chính Tâm     x  
11 Chợ Lưu Phương Xã Lưu Phương     x Chợ tạm
12 Chợ Yên Lộc Xã Yên Lộc     x  
13 Chợ Kim Tân (chưa QH) Xã Kim Tân     x Chợ tạm
VI Huyện Gia Viễn 19     19  
1 Chợ Me Thị trấn Me     x  
2 Chợ Gia Lập Xã Gia Lập     x  
3 Chợ Gia Sinh Xã Gia Sinh     x  
4 Chợ Đò Xã Gia Thanh     x  
5 Chợ Điềm Xã Gia Tiến     x Chợ tạm
6 Chợ Điềm Xã Gia Thắng     x Chợ tạm
7 Chợ Vân Thị Xã Gia Tân     x  
8 Chợ Tùy Hối
(chưa quy hoạch)
Xã Gia Tân     x Chợ tạm
9 Chợ Văn Hà
(chưa quy hoạch)
Xã Gia Phương     x  
10 Chợ Liên Huy Xã Gia Thịnh     x  
11 Chợ Gia Trấn Xã Gia Trấn     x  
12 Chợ Lạc Khoái Xã Gia Lạc     x  
13 Chợ Lê Xã Gia Lạc     x Chợ tạm
14 Chợ Giá Xã Gia Hòa     x  
15 Chợ Gia Phú Xã Gia Phú     x Chợ tạm
16 Chợ Viến Xã Gia Hưng     x  
17 Chợ Gia Minh Xã Gia Minh     x Chợ tạm
18 Chợ Hàng Xã Liên Sơn     x Chợ tạm
19 Chợ Đinh Trung Xã Gia Phong     x Chợ tạm
VII Huyện Nho Quan 14     14  
1 Chợ Nho Quan

Thị trấn Nho Quan

    x  
2 Chợ Quán Xã Sơn Lai     x  
3 Chợ Đồng Phong Xã Đồng Phong     x  
4 Chợ Rịa Xã Phú Lộc     x  
5 Chợ Thạch Bình Xã Thạch Bình     x  
6 Chợ Chiều Xã Quỳnh Lưu     x  
7 Chợ Lạc Xã Xích Thổ     x  
8 Chợ Lạm Xã Sơn Thành     x  
9 Chợ Sào Lâm Xã Văn Phú     x  
10 Chợ Mỹ Hạ Xã Gia Thủy     x Chợ tạm
11 Chợ Na Xã Gia Lâm     x  
12 Chợ Đế Xã Gia Tường     x Chợ tạm
13 Chợ Vĩnh Khương Xã Quảng Lạc     x  
14 Chợ Cúc Phương Xã Cúc Phương     x Chợ tạm
VIII Huyện Yên Mô 17     17  
1 Chợ Ngò

Thị trấn Yên Thịnh

    x  
2 Chợ Liên Phương
(chưa quy hoạch)
Xã Yên Nhân     x  
3 Chợ Điếm Đông
(chưa quy hoạch)
Xã Yên Nhân     x Chợ tạm
4 Chợ Nuốn Xã Yên Từ     x  
5 Chợ Kênh Xã Yên Thành     x  
6 Chợ Quảng Xã Yên Thắng     x  
7 Chợ Cầu

Xã Khánh Dương

    x  
8 Chợ Yên Đồng Xã Yên Đồng     x  
9 Chợ Lồng Xã Yên Phong     x  
10 Chợ Bến

Xã Khánh Thượng

    x  
11 Chợ Bình Hải Xã Yên Nhân     x Chợ tạm
12 Chợ Yên Thượng Xã Khánh Thịnh     x  
13 Chợ Bút Xã Yên Mạc     x  
14 Chợ Ngọc Lâm Xã Yên Lâm     x Chợ tạm
15 Chợ Chớp Xã Yên Hưng     x Chợ tạm
16 Chợ Mai Sơn Xã Mai Sơn     x Chợ tạm
17 Chợ Tu Xã Yên Thắng     x  
  Tổng cộng: 109   3 106