Làng nghề, nghệ nhân

Vũ Văn Chung

28/06/2016

TT Thông tin 1. Tên nghệ nhân Vũ Văn Chung 2. Năm sinh 1948 3. Nghề được phong tặng Gỗ mỹ ...

Phạm Bá Ngọc

28/06/2016

TT Thông tin 1. Tên nghệ nhân Phạm Bá Ngọc 2. Năm sinh 1978 3. Nghề được phong tặng Gỗ mỹ ...

Đỗ Văn Bình

28/06/2016

TT Thông tin 1. Tên nghệ nhân Đỗ Văn Bình 2. Năm sinh 1987 3. Nghề được phong tặng Gỗ mỹ ...

Trần Đức Lăng

28/06/2016

TT Thông tin 1. Tên nghệ nhân Trần Đức Lăng 2. Năm sinh 1969 3. Nghề được phong tặng Gỗ mỹ ...

Trịnh Văn Hòa

28/06/2016

TT Thông tin 1. Tên nghệ nhân Trịnh Văn Hòa 2. Năm sinh 1953 3. Nghề được phong tặng Gốm mỹ ...