Thông tin cần biết

CỤM CÔNG NGHIỆP KHÁNH NHẠC

19/08/2022

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Khánh Nhạc Địa điểm Xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh Diện tích theo Quy hoạch 37,18 ha Diện ...

CỤM CÔNG NGHIỆP KHÁNH LỢI

19/08/2022

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Khánh Lợi Địa điểm Xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh Diện tích theo Quy hoạch 63 ha Diện tích ...

CỤM CÔNG NGHIỆP KHÁNH HẢI II

19/08/2022

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Khánh Hải II Địa điểm Xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh Diện tích theo Quy hoạch 50 ha Diện ...

CỤM CÔNG NGHIỆP KHÁNH HẢI I

19/08/2022

  Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Khánh Hải I Địa điểm Xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh Diện tích theo Quy hoạch 50 ...

Quan điểm, định hướng, mục tiêu của chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 tỉnh Ninh Bình

20/07/2022

Quan điểm xúc tiến đầu tư năm 2022 tỉnh Ninh Bình Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả họp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 và ...