Bộ Công Thương ban hành Quyết định về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

Ngày 09 tháng 11 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2864/QĐ-BCT về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được. 

Theo đó, bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được của công ty công nghệ công nghiệp Bưu chính viễn thông (VNPT Techcology). Với mặt hàng: Thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4/5 GHz, mã số hải quan HS: 8517.62.59. 
Quyết định số 2864/QĐ-BCT xem tại đây 

Hoàng Hà Phương – Phòng QLXNK