UBND tỉnh ban hành Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2026

Ngày 25/5, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2026. 

Ảnh minh họa.

Theo đó, giai đoạn 2022-2026, Ninh Bình đề ra mục tiêu xây dựng và phát triển hạ tầng logistics đẩy mạnh lưu thông hàng hóa trong tỉnh, liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Phấn đấu hoàn thành và đưa vào hoạt động các dự án kết cấu hạ tầng giao thông có tính kết nối cao, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa được thông suốt làm động lực để phát triển hệ thống logistics của tỉnh. Ứng dụng các công nghệ mới trong phát triển dịch vụ logistics, tăng cường đạo tạo nguồn nhân lực; hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển logistics theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp nhằm đảm bảo năng lực cạnh tranh trên thị trường. Để thực hiện mục tiêu nêu trên, Kế hoạch đã đề ra 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm với 21 nội dung chính bao gồm: triển khai các chính sách, pháp luật về dịch vụ logistics; hoàn thiện kết cấu hạ tầng logistics; nâng cao năng lực doanh nghiệp và chất lượng dịch vụ; phát triển thị trường dịch vụ logistics và đào tạo, nâng cao nhận thức và chất lượng nguồn nhân lực… 
UBND tỉnh giao thủ trưởng các Sở, ngành xây dựng Kế hoạch của đơn vị mình và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch. Đồng thời, giao Sở Công Thương là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương theo quy định.
Xem chi tiết Kế hoạch số 106/KH-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình tại đây./.

Tin: Đỗ Tân - XNK