Ý kiến chỉ đạo

Thông báo Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Công Thương Ninh Bình năm 2020

07/01/2020

Thực hiện quy định của Luật tiếp công dân năm 2013 và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân, ngày 31 tháng 12 năm 2019, Giám đốc Sở Công thương Ninh Bình đã ký ban hành Thông ...

Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ

22/08/2019

Thực hiện Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã ...

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính Phủ

14/08/2019

Không thể phủ nhận trong trong thời gian qua công tác phòng, chống tham nhũng đã có những bước tiến mạnh với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đạt được kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các mặt, tuy nhiên trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã ...