Quyết định phê duyệt danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư và kêu gọi đầu tư giai đoạn 2019-2020 tỉnh Ninh Bình

Ngày 22/5/2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định số 590/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư và kêu gọi đầu tư giai đoạn 2019-2020 tỉnh Ninh Bình​ Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt danh mục 20 dự án ưu tiên thu hút đầu tư bao gồm: 07 dự án trong lĩnh vực dịch vụ du lịch; 08 dự án trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp; 04 dự án trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; 01 dự án trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Thông tin chi tiết quyết định và danh mục chi tiết các dự án tại đây.