Quan điểm, định hướng, mục tiêu của chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 tỉnh Ninh Bình

Quan điểm xúc tiến đầu tư năm 2022 tỉnh Ninh Bình
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả họp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 và Nghị Quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII về phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Thu hút đầu tư có chọn lọc các dự án sử dụng tiết kiệm đất, tiết kiệm năng lượng, sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng cao, nộp ngân sách lớn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững.
Xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư chủ động, có mục tiêu, trọng tâm, trọng điểm phù họp quy hoạch ngành, lĩnh vực, định hướng phát triển của tỉnh thời kỳ 2021-2030; đa dạng hóa phương thức xúc tiến đầu tư; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 trong tổ chức các hoạt động xúc tiến và quản lý đầu tư; tăng cường các hoạt động hỗ trợ đầu tư; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng, hấp dẫn nhà đầu tư.
Định hướng xúc tiến đầu tư
- Định hướng ngành, lĩnh vực:
Phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, quy mô lớn, thân thiện với môi trường các ngành dịch vụ mũi nhọn gắn với bảo vệ môi trường, giải quyết các vấn đề xã hội, sử dụng tiết kiệm quỹ đất, nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; tập trung thu hút các dự án chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; công nghiệp hỗ trợ; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại.
Chủ động theo dõi, đánh giá xu hướng dịch chuyển dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam từ một số nước trong khu vực để lựa chọn thu hút các dự án đầu tư FDI chất lượng cao. Chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất, nguồn nhân lực và các hạ tầng kỹ thuật cần thiết để đón nhận dòng vốn FDI đang chuyển dịch, tái đầu tư phục hồi nền kinh tế mạnh mẽ sau đại dịch.
Thu hút đầu tư nước ngoài từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đảm bảo điều kiện về công nghệ, tham gia sản xuất và liên kết chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu, nâng cao năng lực sản xuất của nền kinh tế, phát triển ngành, nghề mới, tạo thêm việc làm. Không thu hút các dự án công nghệ lạc hậu, thâm dụng tài nguyên.
- Định hướng đối tác đầu tư: Tận dụng và khai thác hiệu quả các cơ hội, xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu từ chiến lược “Trung Quốc+1”; tiếp tục duy trì các thị trường và đối tác truyền thống (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản...); đồng thời mở rộng xúc tiến thu hút đầu tư các đối tác là nước thành viên của hiệp định CPTPP, EVFTA. Chủ động tìm hiểu xu hướng đầu tư của các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nước để tiếp cận, kết nối đàu tư vào những ngành nghề tỉnh có lợi thế.
Mục tiêu:
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; duy trì kết quả thu hút đầu tư hàng năm của tỉnh đảm bảo cả về số lượng và chất lượng dự án thu hút đầu tư. Phấn đấu trong năm 2022 vốn đầu tư đăng ký mới tăng 10% so với năm 2021./.


Theo Cổng TTĐT tỉnh: https://ninhbinh.gov.vn/