Công bố ISO 9001:2015

Sở Công Thương công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2023

25/10/2023

Ngày 11/10/2023, Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 172/QĐ-SCT Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015.

Sở Công Thương ban hành Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022

01/11/2022

Ngày 13/10/2022, Giám đốc Sở Công Thương đã ký ban hành Quyết định về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Công Thương. Chi tiết Quyết định xem tại đây. Phụ lục kèm theo Quyết định công bố xem ...

Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo ISO Sở Công Thương

15/10/2022

Ngày 13/10/2022, Giám đốc Sở Công Thương đã ký ban hành Quyết định Kiện toàn Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Sở Công Thương. Chi tiết Quyết định xem tại đây./. Trinh Trọng Dũng - VP Sở