Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo ISO Sở Công Thương

Ngày 13/10/2022, Giám đốc Sở Công Thương đã ký ban hành Quyết định Kiện toàn Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Sở Công Thương.

Chi tiết Quyết định xem tại đây./.

Trinh Trọng Dũng - VP Sở