Quy hoạch - Kế hoạch

Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

20/06/2019

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.  

Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

20/06/2019

Ngày 10 tháng 7 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 709/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2025


Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035

20/06/2019

Ngày 10/4/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1235/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035.  

Sở Công Thương công bố Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

20/06/2019

Vừa qua, Sở Công Thương Ninh Bình đã ban hành Văn bản số 1303/TB-SCT về việc công bố Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có ...