Tháng 4/2020 - Tuần 2

Ngày tháng

Thời gian

Nội dung làm việc

Lãnh đạo

Đơn vị tham gia

Địa điểm làm việc

Lái xe

06/4/2020 (Thứ 2)

 

 

 

 

 

 

07/4/2020 (Thứ 3)

8h00

Kiểm tra các cửa hàng kinh doanh hàng hóa dịch vụ

Đ/c Kim PGĐ Sở

P QLTM

TPNB

Đ/c Chiến

 

 

 

 

 

 

08/4/2020 (Thứ 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09/4/2020 (Thứ 5)

 

 

 

 

 

 

10/4/2020 (Thứ 6)

8h00

HN trực tuyến của Chính phủ với các địa phương

Đ/c Giám đốc Sở

 

UBND tỉnh

Đ/c Kiên

11/4/2020 (Thứ 7)

Cả ngày

Trực cơ quan

Đ/c Kim PGĐ Sở

Văn phòng

 

Đ/c Chiến

12/4/2020 (Chủ nhật)

Cả ngày

Trực cơ quan

Đ/c Tuấn PGĐ Sở

Văn phòng

 

Đ/c Chiến