Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

Lĩnh vực Kinh doanh khí
Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương

Cách thức thực hiện

+ Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

+ Nộp qua đường bưu điện

+ Nộp trực tuyến tại địa chỉ dichvucong.ninhbinh.gov.vn.

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải.

        - Trong thời gian 54 giờ làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.

        - Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện không thay đổi.

 

Thời hạn giải quyết

54 giờ

Phí

Không

Lệ Phí

nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải bao gồm:

        - Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP;

        - Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi;

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở chính; thay đổi thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký;

 

Căn cứ pháp lý

+ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

 

Biểu mẫu đính kèm

 

 File mẫu:

  • Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP  Tải về 
Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải